อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 9/2564

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม  ได้แก่  ผศ.นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์   รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร และระบบการประชุมออนไลน์

เนื้อหาการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเตรียมรณรงค์ฉีดวัคซีนในเดือนกันยายน   รถบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน  เป็นต้น

จิราพร ประทุมชัย :  ข่าว / ภาพ

 

Scroll to Top