U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม“การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบประณีต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบประณีต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ พื้นที่ตำบล ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม และอ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการตำบลขัวเรียง พร้อมคณะทำงาน  การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้ การคัดแม่ไม้พันธุ์ดี ไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย พันธุ์ไม้ประจำพื้นถิ่น และเทคนิคการปลูกไม้ไผ่ และการเพิ่มรายได้ในระบบวนเกษตร โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์นพพร นนทภา ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และการปลูกป่าฟื้นฟูไม้พื้นถิ่น และ ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ในการอบรมครั้งนี้

ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง 1. หลักการเพาะ การขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล (ทุเรียน) ไม้ใช้สอย  2. วิธีการคัดแม่ไม้พันธุ์ดีและการเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย การปลูกป่าอย่างไรให้ได้เห็ด 3. เทคนิคการปลูกไผ่ การปลูกผักหวานป่า และการเพิ่มรายได้ในระบบวนเกษตร และผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติการปลูกขยายพันธุ์ไม้ไผ่ ผักหวานป่าและการดูแลและตัดแต่งกิ่งไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า    โครงการฝึกอบรมนี้ดำเนินการจัดอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม และไร่พิกุลทอง บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลขัวเรียง และผู้นำหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 30 คน  การอบรมนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่สำหรับการต่อยอดในการขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย ไม้ไผ่ และพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นี้ต่อไป

ข่าวโดย อ.ดร.พรทิพย์  โพนตุแสง

ภาพโดย คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

มข. จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ในปี 2565 ในหัวข้อ “Trends Transforming The Higher Education Outlook In 2022” ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top