กองการต่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าสู่กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา แบบออนไลน์ ประจำปี 2564

โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ เช่น เจ้าหน้าที่จากกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิเทศสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง นักศึกษาต่างชาติ จากหลากหลายประเทศ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มากกว่า 100 คน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะหารือร่วมกับศึกษาจากชาติต่างๆ ร่วมกัน อีกทั้ง กองการต่างประเทศ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กองการต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และสำนักหอสมุด โดยรูปแบบของกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายและให้ข้อมูลจากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ ในการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

Division of International Affairs holds the 2021 first semester online orientation activity for foreign students

https://www.kku.ac.th/10679

ข่าว : นางสาวสิรินญา สิทธิมงคล/นายจักริน ส่งเสริม

Scroll to Top