KKBS จัดหลักสูตรเรียน ป.โท ล่วงหน้า เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ รับศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวหลักสูตร “KKBS PRE-M : Pre-Master Degree” หลักสูตรสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาโท เรียนล่วงหน้า เพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Non-Degree) ประเดิมวิชาแรก วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ(Healthcare Business) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร “KKBS PRE-M : Pre-Master Degree” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในชุดวิชาต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ล่วงหน้า พร้อมรับประกาศนียบัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตร ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  หลักสูตรดังกล่าว เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทางด้านธุรกิจสุขภาพอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับ รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ  (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับได้ว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ดำเนินการเป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจในยุคสมัยใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยี (Technology Transformation) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “การจัดระเบียบโลกใหม่” (New World Order) ที่มาพร้อมกับ“วิถีธุรกิจในยุคใหม่” (Next Normal) ที่มีบริบทการใช้ชีวิตในรูปแบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การขนส่งแบบเดลิเวอรี่ (Delivery Platform) และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ได้   คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) จึงได้มีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในหลากหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสุขภาพได้มีทักษะทางด้านวิชาการ ปฏิบัติการ และทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้มากขึ้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนในระดับปริญญาโทได้ในอนาคต

“ธุรกิจสุขภาพ นับเป็นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ (Product of Excellence) ที่ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ และก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ซึ่งนับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการและเป็นแหล่งที่มาของรายได้เงินตราต่างประเทศจากประเทศที่เป็นตลาดหลัก ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทย ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของประชากรโลก ที่ให้ความสนใจด้านการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น และการที่คนทั่วโลกพยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาลที่ดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่านอกประเทศ จึงทำให้ธุรกิจสุขภาพของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความโดดเด่นในระดับโลก”

 

ทั้งนี้ หลักสูตร KKBS PRE – MASTER DEGREE” ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบชุดวิชา รวมทั้งสิ้น 5 ชุดวิชา ประกอบด้วย

ชุดวิชาที่ 1  Project analysis for healthcare entrepreneur  (รับสมัครวันนี้ถึง 12 มิถุนายน 2564นี้ )

ชุดวิชาที่ 2  Accommodation management for stability health tourism

ชุดวิชาที่ 3  health care wellness marketing

ชุดวิชาที่ 4 Sapa and Product for health care and aesthetic business

ชุดวิชาที่ 5 Data analytic for business research

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้  เปิดรับสมัครบัดนี้ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณรุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ โทรศัพท์ 0 4320 2401                                                      อีเมล์ rungkh@kku.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.kkbs.kku.ac.th

แสกนเพื่อสมัคร          แสกนเพื่อติดตาม

Scroll to Top