มข. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564  นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ ณ ห้องประชุมสารสินชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุม ระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

การประชุมมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่แลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 ผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกย่องเป็นผู้มี“จริยธรรมดีเด่นประจำปี 2563”

2.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

2.3 กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

(1) สัมมนาวิชาการเรื่อง Intelligence Research: งานวิจัยอัจฉริยะ (เลื่อนจัด)

(2) กิจกรรม“ บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส” ประจำปี 2564 (จัดเช่นเดิม)

2.4 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top