คณะวิทย์ มข. จัดการประชุมทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT)เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปีข้างหน้า

วันที่ 20-21 มีนาคม  2564  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการ ทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปี ข้างหน้า  ณ  โพ เม โล่ รีสอร์ท  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขา และคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการประจำคณะ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ประธานหลักสูตร และตัวแทนบุคลากรประเภทสนับสนุน

โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดี  กล่าวเปิดโครงการ มี รศ.ดร.วิชุดา  ไชยศิวามงคล ประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อนจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกท่าน ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น จุดอ่อน  จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคในด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  ด้านการบริการวิชาการและด้านการบริหารจัดการองค์กร  โดยคณะกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำ (ร่าง) รายงานทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง ของคณะวิทยาศาสตร์   และใช้กำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก 4 ปี ข้างหน้า นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล

Scroll to Top