มข.เดินหน้า U2T ตอบนโยบายรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน [KKU News TV]

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธี   เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T) พร้อมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล โดยมีรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยมี  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวสนับสนุนโครงการฯ  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการ  ร่วมงานกว่า 100 คน  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร

ข่าว จิราพร ประทุมชัย  , นางสาวทิตาวีร์ การรัมย์ นักศึกษาฝึกสหกิจ
ภาพ รวิภาส ภูแสง
ตัดต่อ ณัฐวุฒิ เพชรประไพ


Scroll to Top