KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา

KKU Short Video Clip : แปลงกังหันแลนด์มาร์คสวยๆ ถ่ายภาพรับปริญญา

ชวนหามุมสวยๆ ถ่ายภาพครอบครัว เพื่อน อาจารย์ และคนที่รักเก็บเป็นที่ระลึกกับเทศกาลแห่งความภูมิใจใน “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” โดยเฉพาะไฮไลท์อยู่ที่แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่มีดอกไม้นานาพันธุ์กว่า 5 ชนิด ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


Scroll to Top