กกต. มข. พร้อมผู้สมัครนายก อนมข. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

ปธ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มข. พร้อมด้วย ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา นำเสนอวิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในรายการรอบรั้ว มข.

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.10 น. – 11.00 น. รายการรอบรั้ว มข. เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย   นางเบญจมาภรณ์  มามุข ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.10-11.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. และ Live สดผ่านทาง Facebook KKU Radio F.M.103 MHz สามารถรับฟังย้อนหลังได้ https://fb.watch/3icshnC8gt/ โดยวันนี้นำเสนอในประเด็นความเคลื่อนไหวของการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกฤษฎา โชคมีสี (โอม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 1 กลุ่ม “เลือดสีอิฐ” และนายมงคล คำคนซื่อ (แจ๊ค) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์  ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 2 กลุ่ม “กาลพฤกษ์” ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยวิธีดิจิทัล (Digital) ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกกต.มข.
ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกกต.มข.

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ว่าได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเลือกตั้ง มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์เมื่อ  2-3 ปีที่ผ่านมา และเนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้คงการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ไว้ ซึ่งการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สมาชิกสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ปีนี้มีผู้ลงรับสมัครจำนวน 2 กลุ่ม โดยหน้าที่หลักขององค์การนักศึกษา คือ การดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เสมือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับนักศึกษา ส่วนสมาชิกสภานักศึกษาเป็นผู้ที่คอยรับฟังความคิดเห็น ผลสะท้อน การดำเนินงาน ตรวจสอบ รวมถึงยังรับฟังปัญหาของนักศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอข้อมูลต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป

ในส่วนขององค์การนักศึกษามีการเลือกตั้งในลักษณะของกลุ่ม นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยจะสามารถเลือกผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มละ 21 คน ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดหลังจากได้รับการเลือก แต่ส่วนของสภานักศึกษาจะเป็นตัวแทนที่มาจากแต่ละคณะ โดยแต่ละคณะจะสามารถเลือกสมาชิกสภานักศึกษาได้ 2 คน 2 หมายเลข หลังจากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาต่อไป โดยขณะนี้ได้ดำเนินการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับสภานักศึกษา เป็นลักษณะของผู้แทน มีการประชุมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งนายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีจากทุกคณะ เป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกฤษฎา โชคมีสี (โอม) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 1 กลุ่ม “เลือดสีอิฐ”
นายกฤษฎา โชคมีสี (โอม) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปีที่ 3  ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 1 กลุ่ม “เลือดสีอิฐ”

นายกฤษฎา โชคมีสี (โอม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 1 กลุ่ม “เลือดสีอิฐ” ได้กล่าวถึงแนวนโยบายกลุ่ม “เลือดสีอิฐ” คือ Go beyond together  ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปให้ไกลกว่าเดิม เนื่องจากกลุ่มเลือดสีอิฐได้เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาจากหลากหลายกลุ่มและหลากหลายคณะ ซึ่งแต่ละคณะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน โดยจะมีการเปิดรับความคิดเห็น หาจุดกึ่งกลางที่ลงตัว เพื่อการเติมเต็มซึ่งกันและกัน ถือเป็นการเริ่มต้นรูปแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ทางกลุ่มเลือดสีอิฐได้มีการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลที่ได้มีการเก็บมาตลอดทั้งปี ของการวิเคราะห์จากการทำกิจกรรมขององค์การนักศึกษาปีที่ผ่านมา และรับรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร จากการจัดรูปแบบกิจกรรมและนำ Feedback การสะท้อนจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมต่อไป

นายมงคล คำคนซื่อ (แจ๊ค) คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 2 กลุ่ม “กาลพฤกษ์”
นายมงคล คำคนซื่อ (แจ๊ค) คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 2 กลุ่ม “กาลพฤกษ์”

นายมงคล คำคนซื่อ (แจ๊ค) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์  ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาเบอร์ 2 กลุ่ม “กาลพฤกษ์” ได้กล่าวถึงแนวนโยบายกลุ่ม “กาลพฤกษ์” ว่าแนวคิดของกลุ่มคือ การร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างนโยบาย  กลุ่มกาลพฤกษ์มีการเปิดรับแนวคิดของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน Facebook Fanpage กลุ่มกาลพฤกษ์ เปิดรับความคิดเห็นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น นโยบายที่อยากให้เกิดขึ้น ก่อนที่จะนำมาร่างเป็นนโยบาย ซึ่ง ณ ขณะนี้มีนักศึกษาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่ง และได้นำความคิดเห็นในส่วนนั้นมาสร้าง คิดและออกแบบ ให้กลายเป็นนโยบายที่ลงตัวและตอบโจทย์ โดยกลุ่มกาลพฤกษ์ได้มีการรับฟังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดทำโพลล์ ผ่าน Google Forms ภายในเพจอยู่เสมอ และมีนักศึกษาเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น และก่อนที่จะสร้างนโยบายของกลุ่มในการลงสมัครในการลงรับสมัครเลือกตั้ง ทางกลุ่มได้มีการเปิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และได้นำนำความคิดเห็นที่ได้มาร่วมวิเคราะห์กับทีมทั้ง 21 คน และตกผลึกมาเป็นนโยบายในที่สุด

ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา
                                     ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา

สิ่งที่คล้ายกันของผู้สมัครทั้งสองคนคือ เป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมตั้งแต่ระดับมัธยม เมื่อได้เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมด้วยความชอบส่วนตัวที่เป็นทุนเดิม โดย แจ๊ค จากกลุ่มกาลพฤกษ์ เริ่มต้นจากการทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยในฐานะสโมสรนักศึกษา ได้รับหน้าที่เป็นอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา และได้เล็งเห็นความสำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องว่างของกิจกรรมที่มองว่าตนจะสามารถพัฒนา และต่อยอดในส่วนนี้ต่อไปได้ จึงตัดสินใจก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้ เพื่อพัฒนาร่วมกับทางกลุ่มกาลพฤกษ์ ส่วน โอม จากกลุ่มเลือดสีอิฐ มองว่าการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยถือเป็นการท้าทายศักยภาพของตนเอง ประกอบกับความประทับใจในกิจกรรมเชียร์กลางเป็นอย่างมาก ทำให้ตัดสินใจสมัครเป็นจิตอาสาต้อนรับน้องใหม่ และได้ทราบถึงกระบวนการของการจัดงาน การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร จึงทำให้มีความสนใจอยากทำงานในฐานะองค์การนักศึกษาต่อ จึงเริ่มต้นทำงานโดยการเป็นอนุกรรมการ และผู้ช่วยนายกองค์การนักศึกษา จนถึงปัจจุบันที่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การศึกษาในปีนี้

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

สำหรับความคิดของน้องโอมและน้องแจ๊คเรื่องกิจกรรมกับการเรียน ทั้งสองมองว่าถือเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งคู่ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งการเรียนของทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นที่น่าพึ่งพอใจ สามารถประคับประคองตนเองได้ เพราะถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งสองแบบ พร้อมทั้งมีเพื่อนภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการเรียน จึงทำให้สามารถรับผิดชอบในส่วนของการเรียนได้ดียิ่งขึ้น

  ที่สำคัญทั้งสองคนมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเหมือนกัน ต่างกันเพียงมิติการขับเคลื่อนเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามล้วนมีจุดหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสองกลุ่มยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอมา อีกทั้งยังมองเห็นตรงกันว่าถ้านโยบายของอีกกลุ่มมีประโยชน์ และสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ จะมีการนำมาปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาสูงสุด 

โดยนโยบายเบื้องต้นของแต่ละกลุ่ม มีดังต่อไปนี้

กลุ่มเลือดสีอิฐ คือ KKU Awareness, KKU Smart Tech, KKU Art & Culture, KKU Equality

กลุ่มกาลพฤกษ์ คือ สุจริต จิตประชาธิปไตย ใส่ใจพิทักษ์สิทธิ คิดพัฒนากิจกรรม

ทั้งสองกลุ่ม มีการแถลง นโยบาย และเนื้อหา เพิ่มเติมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจำกัดจำนวนคนที่ร่วมรับฟัง โดยวิธีการลงทะเบียนทาง Facebook Fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต มข. ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมรับฟัง สามารถรับชมในรูปแบบการถ่ายทอดสดได้เช่นกัน

          สำหรับข้อมูลเบื้องต้นในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นักศึกษาทุกคนจะได้รับ E-mail บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกได้ทั้งองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาภายใน E-mail เดียวกัน หลังจากกด Submit ถือว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี ซึ่งในขณะนี้ได้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาเป็นที่เรียบร้อย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ https://sac.kku.ac.th/electionsac/checkright.php

รายการรอบรั้ว มข. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564 https://fb.watch/3icshnC8gt/

 

ข่าว : นางสาวกมลชนก  จันทะโชติ นศ.สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝึกสหกิจศึกษา)

รวบรวม เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top