มข.จับมือ บริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก สัญชาติญี่ปุ่น จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้จากบริษัทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท TOYO System จำกัด จัดโครงการสัมมนา “University-Industry Collaboration Seminar; KKU and CRME, Thailand with TOYO System and MCIJ, Japan โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย Mr.Hideki Shoji ประธานบริษัท TOYO System จำกัด กล่าวเปิดงาน  ในการนี้มีผู้ร่วมโครงการสัมมนากว่า 20 คน ณ ห้อง Smart Classroom สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการสัมมนา “University-Industry Collaboration Seminar; KKU and CRME, Thailand with TOYO System and MCIJ, Japan มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน พัฒนานวัตกรรรมและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ผ่านการดำเนินงานของบริษัทอุตสาหกรรมระดับโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการบรรยาย ของ Mr.Hideki Shoji ประธานบริษัท TOYO System จำกัด มุ่งที่จะสร้างความตระหนักให้เกิดกับคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องดูแลสังคมไทยต่อไป

“ท่านประธานโชจิมีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของท่าน ในการทำงานตลอด 30 ปีที่ผ่านมา วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้เรียนรู้วิธีคิด การดำเนินงานจากท่าน ในนามของฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าเป็นกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญ และคิดว่าเราจะมีความ ร่วมมือ ด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งในวันนี้ท่านได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดคือคณิตศาสตร์ เพราะการรวบรวมข้อมูลที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็น หากไม่มีการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในการบรรรยายมีการนำเสนอภาพและวิดิทัศน์ มีข่าวในโทรทัศน์ กิจกรรมของบริษัท และได้ยกตัวอย่างวิธีที่บริษัทแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อมจนประสบความสำเร็จ”รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี กล่าว

ในการบรรยายในครั้งนี้ Mr.Hideki Shoji ประธานบริษัท TOYO System จำกัด ได้บรรยายภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แปล เนื้อหาการบรรยายได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยี หรือ องค์ความรู้ของบริษัท TOYO System ที่ตั้งอยู่เมือง Iwaki จังหวัด Fukushima ประเทศญี่ปุ่น ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมของบริษัทที่ดำเนินร่วมกับชุมชน การจัดกิจกรรมเทศกาลให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาแบตเตอรี่ของทางบริษัท

ทั้งนี้บริษัท TOYO System จำกัด เป็นผู้ผลิตระบบทดสอบแบตเตอรี่สำรอง ลูกค้าของบริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทแบตเตอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ หน่วยงานระดับชาติและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่และองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับด้านแบตเตอรี่

KKU and a Japanese Industrial Company holds a seminar to share their successful experience in environmental problem solution

https://kku.ac.th/8204

Scroll to Top