มข. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร จัดสวดมนต์ทำวัตรเย็น ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษร่วมกับกองคลัง จัดพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  และบุคลากร ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  ณ  บริเวณห้องโถง ขั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  Spiritual มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม มีหลักการและวิธีการ ดำเนินงานที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace) และเป็นการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งพุธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดี

พิธีการเริ่มเมื่อเวลา 16.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่ห้องโถง อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  กล่าวที่มา และ วัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาในการจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากว่าองค์หลวงพ่อคูณได้มาประดิษฐานและจะย้ายไปอนุสรณ์สถานเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ฉะนั้นในระหว่างนี้จึงมีแนวคิดในการสวดมนต์ภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และ ถวายเป็นพุทธบูชา ไปพร้อม ๆ กัน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทุกท่านคงทราบดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน เราอยู่ในภาวะตึงเครียดหลายเรื่อง มีความวิตกกังวลในเรื่องราวต่าง ๆ มีความทุกข์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการปฏิบัติธรรมโดยการสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเรามีที่ยึดเหนี่ยว ทำให้จิตใจเข้มแข็ง

“การทำสมาธิ คือ การสร้างพลังจิตให้มีความเข้มแข็ง เมื่อจิตมีความเข้มแข็งจะส่งผลดีหลายอย่าง เช่น ทำให้เกิดความเมตตากรุณาต่อกันเรา เป็นที่รักของผู้อื่น และในขณะเดียวกัน เมื่อจิตเป็นสุขจะมีสติปัญญาเกิดขึ้น สามารถทำงานแก้ปัญหาได้ลุล่วง มีสติมีคุณธรรมในการปฏิบัติตน นำไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

นางสาวลักขณา พากเพียร นักวิชาการพัสดุ  กองคลัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ตนได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  โดยหลังการเข้าร่วมได้นำ ศีล สมาธิ ปัญญา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น มีสมาธิทำงาน ใจเย็น  และเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม สังคมการทำงาน รักเพื่อนร่วมงาน และตั้งใจทำงานมากยิ่งขึ้น อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกวันพระตลอดไป

ต่อจากนั้น ผู้ร่วมโครงการได้ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ กราบลาพระรัตนไตร ทั้งนี้ในการจัดโครงการ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ได้จับสลากมอบพระให้บุคลากรจำนวน 5 องค์

ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ทุกวันพระใหญ่ ณ  บริเวณห้องโถง ขั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 16.00-16.30 น. ดังนี้  วันที่  18 สิงหาคม  2563

วันที่  2 , 17 กันยายน   2563

 

ภาพข่าว 

Scroll to Top