คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน (Smart City) ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน พร้อมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ : นิยาม แนวคิดหลัก ความสำคัญ วัตถุประสงค์  โดยมี นายประดิษฐ์  คงภูงา ผู้จัดการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง รศ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์  วิทยากรนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาค 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุม
    ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและยกระดับการบริการให้กับประชาชน โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเมืองเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการน้ำ พลังงานการจราจร การดูแลสุขภาพ และการศึกษา   สร้างความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ Road Map พร้อมทั้งให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. เทศบาลนครขอนแก่น  2. เทศบาลนครอุดรธานี  3.เทศบาลนครอุบลราชธานี  4.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  5.เทศบาลเมืองยโสธร  6.เทศบาลเมืองศิลา  7.เทศบาลเมืองเลย 8.เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ   9. เทศบาลตำบลพระลับ “โครงการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนร่วมหนึ่งในการให้ความรู้การสนับสนุนเทคนิคทางวิศวกรรมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเมือง และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาแผนและดำเนินการแผนของเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาเมืองที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน” ผศ.ภาณุพงษ์ กล่าว

ผศ.ภาณุพงษ์  วันจันทึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Scroll to Top