มข. เปิดบ้านต้อนรับ มมส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบันให้แนบแน่นยาวนาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับกองประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์  อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล พร้อมด้วย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของทั้งสองมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสื่อสารองค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สองสถาบัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและความเป็นสากลต่อไป
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง ม.มหาสารคาม

Scroll to Top