คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการ พสวท. ชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 38 DPST CAMP 38

วันที่  21  พฤษภาคม 2567   คณะวิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38  DPST CAMP 38  สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ในหัวข้อ “Science & Khon Kaen Way of Life”  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า “ในนามของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติของนักเรียนทุน พสวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาทุนในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. และคณาจารย์ จาก 10 ศูนย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย พสวท. ทั่วประเทศ  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์และการปรับใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ได้เชื่อมโยงความรู้ และความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Science & Khon Kaen Way of Life นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ทั้ง 10 ศูนย์มหาวิทยาลัย จะได้ศึกษานอกสถานที่ ในกิจกรรมศึกษาสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ หอดูดาว และการฟังบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ความสำคัญของกำลังคน พสวท. ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย การใช้ AI กับงานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการ Pitching ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต”

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเปิดกิจกรรมค่าย ฯ ว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 สําหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ถือเป็นวาระพิเศษสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม โดยคณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนิสิต นักศึกษา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นในปีนี้จะช่วยให้นักศึกษาจากทุกศูนย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมจากการศึกษาในห้องเรียน”

ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี กล่าวรายงานการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 ว่า “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 สำหรับนิสิต นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนมาหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดที่เป็นเจ้าภาพ คือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2557  และการเป็นเจ้าภาพค่ายฯ ครั้งที่ 38 นี้ เป็นโอกาสที่พิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากปี 2567 เป็นปีที่ครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิทยาศาสตร์  หวังว่านิสิต นักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับประโยชน์ทุกประการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับประสบการณ์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการที่มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนนิสิต นักศึกษาโครงการ พสวท. จากต่างสถาบัน จะทำให้เกิดเครือข่ายในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

Scroll to Top