คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วย รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ ผศ.ดร. จริงใจ อารีมิตร ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต และ Professor Motoko Kanke, guest professor จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ (Pharmacy Experience) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 คน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ Internationalization กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ (Pharmacy Experience)
.
เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2567
.
อาทิเช่น
– Faculty of Pharmacy, Keio University
– Keio University Hospital
– Tsumura Kampo museum
– Drug store (Tsuruha Corporation)
– Daiichi-Sankyo R&D center
– Takazono Showroom
– Okusuri Museum
.
On behalf of the Faculty of Pharmaceutical Sciences at Khon Kaen University, we would like to express our sincere gratitude for the meticulous efforts you have made in arranging the exchange program. The program’s comprehensive schedule, which integrates both pharmacy education and cultural knowledge, is truly commendable.
Your dedication to fostering an enriching and diverse learning environment is greatly appreciated. This opportunity promises to significantly enhance our understanding and experience in both academic and cultural dimensions.
We convey our appreciation for the warm hospitality and the enriching experiences provided by Keio University. We extend our sincere thanks to Keio University for making this experience both educational and memorable.

.

 

.

.

Scroll to Top