KKBS เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network: TRBS NET) ครั้งที่ 1/2567 โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยที่ประชุมประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับประเด็นในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสโมสรนักศึกษาของทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ การรายงานผลการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (INCCBAA 2024) ปิดท้ายด้วยการหารือสำหรับกิจกรรมและสถานที่สำหรับการจัดประชุมครั้งถัดไปของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ ในราวเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ภาพ

Scroll to Top