คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับมอบเงินทุนเพื่อการศึกษา จาก Professor Motoko Kanke

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ริหารคณะ รับมอบเงินทุนจาก Professor Motoko Kanke ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Professor Motoko Kanke เคยเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2553, 2560-2561 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการฝึกงานต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และช่วยเหลือด้านการสร้างข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านยา และหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติร่วมสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปที่ 2 และ 3 ในวิชาประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ (International pharmacy profession experience)
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ Curriculum Committee, Isan Journal Editorial Board, Pharmacy Practice Committee, Overseas Practice Rotation Committee, Honorary Advisor of Dean and others.
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญ ในการบริจาคทุนทรัพย์ในครั้งนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้คุณท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอันตรายทุกประการ

.

.

Scroll to Top