KKBS-นิติศาสตร์ สานต่อ MOU ร่วมสร้างนักกฏหมายแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะนิติศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา และ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายวรวิทย์ ไชยตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายณรงค์วิชย์ มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศ อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นชอบหลักการร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และเป็น การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักกฎหมายโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตเป็นนักกฎหมายแห่งอนาคต มีความสามารถหลากหลายด้านในลักษณะ Multi Potentiality เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและสร้าง ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้และนวัตกรรมในวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการบูรณาการรายวิชาการด้านบริหารธุรกิจและ กฎหมายธุรกิจเข้าไปในหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นคณะที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ Legal Professional และ Legal Service Industry และสร้างอัตลักษณ์ด้านคุณภาพของบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ให้มีความโดดเด่นต่อไป

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top