สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ Lao TPHI ยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ใน สปป.ลาว

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเครือข่ายได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ สถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ และโรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการผ่าตัดสำหรับแพทย์และพยาบาลใน สปป.ลาว (Initiate operation of cholangiocarcinoma patients and training for cholangiocarcinoma treatment team in Lao-PDR) ภายใต้โครงการ Combatting Cholangiocarcinoma in Lao PDR year 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Kadoorie ผ่าน Imperial College London ณ โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์แก่ประชาชนเมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับ โดย ดร.รัศมี  แสงสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นพ.ชูชาติ วงพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมโหสถ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในโอกาสนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้มอบเครื่องถ่างขยายช่องท้องสำหรับผ่าตัดผู้ป่วยตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (Rochard retractor) แก่โรงพยาบาลมโหสถ ด้วย

จากนั้นเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีใน 4 หัวข้อ คือ

  1. “ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการดำเนินโครงการ Combatting Cholangiocarcinoma in Lao PDR” (OV associated cholangiocarcinoma and Combatting cholangiocarcinoma in Laos project) โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
  2. “ความก้าวหน้าของการผ่าตัดโรคมะเร็งท่อน้ำดี” (Update in Cholangiocarcinoma surgery) โดย ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  3. “บทบาทของวิสัญญีแพทย์ในการประเมินและการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี” (Pre-operative assessment and HPB patient preparation – the role of the anesthetist) โดย นพ.พีระพงษ์ สังข์สูงเนิน และ
  4. “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี: ประสบการณ์จากศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์” (Nursing role for HPB patient: Experience from Cholangiocarcinoma center of Excellence (COE), Srinagarind hospital) โดยนางชวนพิศ สุนีย์ รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ และหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย 8C โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ต่อด้วยการประชุมทีมสหวิชาชีพและเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีก่อนการผ่าตัดรักษา โดยมีกำหนดผ่าตัดในวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566 นี้

FB: https://www.facebook.com/905802422907426/posts/2726668904154093/?mibextid=ZbWKwL

Scroll to Top