สถาบันฯ ครูอาเซียน ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินชั้นเรียน ในโครงการ EDU-PORT เป็นปีที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร  ให้การต้อนรับทีมดำเนินโครงการ EDU-PORT นำโดย Mr. Yoshinori Nakajima Director of Casio Marketing (Thailand) Company Limited และ Mr. Nagae Hiromi, Educational Solution Section (Japan) Mr. Takeshiro Iwaki, Director of IC Net Asia and Manager of Edu-Port Project พร้อมคณะ ในการเดินทางมาหารือเกี่ยวกับ แนวทางในการประเมินชั้นเรียนในปีการศึกษา 2565, การนำร่องการสอบของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS), ความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยร่วมกับทีมประเมินของสถาบันฯ รวมถึงหารือความเป็นไปได้ในการนำใช้ เครื่องคิดเลข Casio ในกิจกรรมอื่น ๆ

ซึ่งทางบริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท ไอซีเน็ท ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ไอซีเน็ท เอเชีย ประเทศไทย ได้เชิญสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินชั้นเรียน ในโครงการ EDU-PORT เป็นปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) ภายใต้หัวข้อ โครงการนําร่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย (Pilot Project of Inquiry-based Mathematics Education in Indonesia and Thailand) ภายใต้ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อดำเนินโครงการนำร่องที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ โดยโครงการนำร่องประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างคลอบคลุมและเท่าเทียม ผ่านการพัฒนาและจัดทำห้องเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา ร่วมกับการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

การให้ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบนิเวศน์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีการศึกษา 2564 และ 2565 มีผู้เชี่ยวชาญ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ช่างศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดาวรรณ หันตุลา ให้ความร่วมมือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินชั้นเรียน

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง
ภาพ อภิญญา นิ่มมงคล

Scroll to Top