KKBS ส่งมอบหนังสือ-นิตยสาร สนับสนุนความรู้ศาสตร์บริหารธุรกิจ สู่ห้องสมุดเรือนจำกลางขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนส่งมอบหนังสือและนิตยสารด้านบริหารธุรกิจและความรู้ทั่วไปให้กับเรือนจำกลางขอนแก่น โดย นายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น และนายสุพิษ ชัยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิต เป็นประธานการรับมอบหนังสือ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้โครงการ KKBS CSR: ส่งต่อความรู้สู่สังคมและชุมชน โดยคณะฯ ได้มอบหมายให้ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้รวบรวมหนังสือ-นิตยสารด้านบริหารธุรกิจและความรู้ทั่วไป จากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เพื่อนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top