มข.ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมคณะวิชา และรับฟังการแนะแนวการศึกษา ของคณะวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ 7 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต วิทย์ (AP) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับฟังแนะแนวการศึกษาของ มข. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 และในช่วงบ่าย ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต วิทย์ (AP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนปฏิบัติการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในหน่วยงานของท่าน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต วิทย์ (AP) และเกิดเจตคติที่ดี ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ต่อไป

 

Scroll to Top