บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 ท่าน

 

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ฉบับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากร ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้

      1. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561

     2.รองศาสตราจารย์วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561

     3. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

     4. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

     5. รองศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

     6. รองศาสตราจารย์อาภา จันทร์เทวี สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

     7. รองศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561

    8. รองศาสตราจารย์เนสินี ไชยเอีย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25กันยายน 2561

    9. รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ฉบับแรก  ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565     ดูลิงก์  http://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.php?type=%E0%B8%872

ฉบับที่สอง  ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ดูลิงก์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/256/T_0004.PDF

ฉบับที่สาม  ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ดูลิงก์  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/256/T_0006.PDF

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : อรรถพล  ฮามพงษ์

 

Scroll to Top