มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร

มข.จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม พร้อมขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Work Shop การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร

          เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น ภาคเช้าเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหัวข้อ กรณีศึกษา (Case Study) การขับเคลื่อนค่านิยมของคณะ ทันตแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ ค่านิยมและการขับเคลื่อนค่านิยมในองค์กร  ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย มีการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม (Work Shop) มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น  5 กลุ่มตามค่านิยม คือ S-M-A-R-T เพื่อระดมสมองในการกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมค่านิยม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่ม  โดยมีรองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม มีจำนวน  93  คน ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารจากส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานที่รับผิดชอบด้านค่านิยมองค์กร 29 ส่วนงาน ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 45 กอง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานกล่าวเปิดงาน
รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานกล่าวเปิดงาน

         ทั้งนี้ รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวในพิธีเปิดงาน ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMART โดยมีคำนิยามในแต่ละด้าน คือ S = อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) M = บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact) A = ปรับตัวมุ่งสู่ระดับโลก (Adaptability & Global perspective) R = ให้ความเคารพต่อกัน และเปิดกว้างทางความคิด (Respect & Openness) = T สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation focus)  “อุทิศเพื่อชุมชน จัดการบนข้อมูลจริง   วิ่งสู่สากล บนความเปิดกว้าง สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม” นั้น การที่จะขับเคลื่อนค่านิยมแต่ละตัวให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีค่านิยมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องมีความชัดเจนเช่นกันว่า ค่านิยมแต่ละตัวมีความหมายขอบเขตอย่างไร พฤติกรรมอย่างไรจึงจะสื่อว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมนั้น ๆ แล้ว  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมของค่านิยมในแต่ละด้าน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และถ่ายทอดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการขับเคลื่อนค่านิยมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อดำเนินการยกร่างพฤติกรรมค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลมองว่าทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการที่จะช่วยร่างกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมของค่านิยมขึ้นได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มาร่วมให้ความรู้ กรณีศึกษาการขับเคลื่อนค่านิยมของคณะทันตแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยากร
รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยากร

         

รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ

         สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การกำหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเป้าหมายด้าน Spiritual : ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมโดยปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) ทั้งนี้ หากบุคลากรมีค่านิยมอันดีต่อองค์กร จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวได้  มีกลไกและวิธีในการการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นระบบและยั่งยืน บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในความหมาย และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมองค์กร รวมถึงการมีเกณฑ์การวัดค่านิยมด้วย

 

ข้อมูล / ภาพ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม เรียบเรียง ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top