ปักหมุด ! มข.เชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 17-19 สิงหาคม นี้ 

เมื่อวันอังคารที่  9  สิงหาคม 2565   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2565  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  ภายใต้หัวข้อ  :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)”  โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ   โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นประจำด้วยดีตลอดมา  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆ ปี

“โครงการนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป   ”รศ.เพียรศักดิ์  กล่าว

ด้าน  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้าน  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  “กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งนี้จัดภายใต้หัวข้อ  :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน

          “ในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญในงาน อาทิ  กิจกรรมการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ Sit Talks และ AI for All  ในวันที่ 19  สิงหาคม  รวมไปถึง นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานนักวิจัย  ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์   เช่น นิทรรศการ ชุมนุมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  Planetarium หรือท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจชีวภาพ  จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจหมุนเวียน จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานทดแทน”คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565  ภายใต้หัวข้อ  “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)”  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apps.sc.kku.ac.th/scweek/competition/

KKU invites all to the 2022 National Science Week on this coming August 17-19

https://www.kku.ac.th/14251

Scroll to Top