บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนายพงศกร คุณาสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ปกครอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วังสระปทุม

นายพงศกร คุณาสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาชีววิทยา (2562) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร คุณาสิทธิ์ จะไปศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอนุกรมวิธานพืช ณ Trinity College Dublin, University of Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาในเดือนสิงหาคม ศกนี้ ขณะที่ศึกษาระดับมหาบัณฑิตได้รับทุนในการทำวิจัยจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

Scroll to Top