อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสาระสำคัญที่ประสงค์จะสื่อสารไปยังบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า   การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 มีวาระที่สำคัญ เช่น การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจะได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยให้ไปเสนอกรรมการคอมพิวเตอร์เพื่อความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

การให้ความเห็นชอบข้อบังคับว่าด้วยงบประมาณการเงินพัสดุ ทรัพย์สิน และ การตรวจสอบ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไข ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยการยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ การให้ความเห็นชอบ ตราสัญลักษณ์ และ คำขวัญเนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตราสัญลักษณ์ก็มีความสวยงาม และ จะเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป โดยคำขวัญที่ใช้ คือ 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม ซึ่งจะต่อยอดจาก 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม

Scroll to Top