มข. ร่วมประชุมหารือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “AI in Healthcare” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกในหลายวงการ ส่งผลให้วิชาชีพต่างๆ ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (AI in Healthcare) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดระยะเวลา และช่วยให้การวินิจฉัยทางการแพทย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Dr. Leo Anthony Celi, MIT Critical Data สังกัด MIT (Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน AI in Healthcare ระดับโลก ได้ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรร่วมในการผลิตบทเรียนด้าน AI in Healthcare กับ KKU Academy

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์, รองศาสตราจารย์รสวันต์ อารีมิตร, ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย, รองศาสตราจารย์อนุพล พาณิชย์โชติ, ดร. ไพรสัณฑ์ ผดุงเวียง และอาจารย์ศรัณย์ อภิชนตระกูล คณาจารย์ผู้แทนจาก KKU Academy คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Dr. Leo Anthony Celi, MIT Critical Data ในเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “AI in Healthcare” ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง MIT Critical Data กับสถาบัน KKU Academy คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการด้าน “AI in Healthcare” ระดับสูงของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top