มข.ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลน้ำพอง วิสาหกิจชุมชน ศูนย์นวดแผนไทย ชุมชนน้ำพอง แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร โดยมี นายชินกร  แก่นคง  นายอำเภอน้ำพอง  นายสุรชัย  คชินทักษ  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง  พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางโฉมยงค์  คำเบาะ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวดแพทย์แผนไทยชุมชนน้ำพอง  นางเดือนเพ็ญ  ชนะพาล   รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง  ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก นายสุรชัย  คชินทักษ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง ได้นำพาคณะกรรมการบริหาร เข้าไปศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนั้น รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  พร้อมทั้งแนะนำสรรพคุณฟ้าทะลายโจรให้คณะศึกษาดูงานได้ทราบ  ต่อจากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำมาต่อยอดต่อโดยการรวมตัวกับกลุ่มกับสภาเด็กและ เยาวชนในท้องที่   เพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจรบำรุงรักษาต้นพันธ์ให้เจริญงอกงาม  และ รวบรวมใบสด ใบ้แห้ง จัดส่งมายังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล  พร้อมทั้ง ช่วยผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำมาสู่การเปิดตัวในครั้งนี้

ในงานแถลงข่าวมีการบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายชินกร  แก่นคง  นายอำเภอน้ำพอง  บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง นายสุรชัย  คชินทักษ  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำพอง  บรรยายในหัวข้อ “การสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ศูนย์นวดแพทย์แผนไทยชุมชนน้ำพอง”  รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร”

KKU promotes community enterprises by launching a new product – capsuled Kariyat

https://www.kku.ac.th/13043

ภาพ / ข้อมูลข่าว : เทศบาลตำบลน้ำพอง

Scroll to Top